Avtalevilkår

Tilknytning
Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og den juridiske eieren, av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet.

Tilknytning av en elektrisk installasjon kan også berøre forholdet til en grunneier eller andre som disponerer rettigheter over en eiendom, når disse ikke er identisk med installasjonseier. Forholdet mellom nettselskapet og disse reguleres også av standard tilknytningsvilkår, når dette fremgår av den enkelte paragraf.

TILKNYTNINGSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER. 

Nettleie
Bruk av distribusjonsnettet til uttak av kraft reguleres av standard nettleieavtale mellom nettselskapet og bruker (nettkunde).

Ansvarsforholdet mellom nettselskapet og nettkunder er beskrevet i standard nettleieavtale. De samme prinsipper gjelder så langt de passer også for forhold som reguleres i standard tilknytningsvilkår. For å få en fyldigere forståelse av ansvarsforholdet, henvises det til standard nettleieavtale.

NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER. 

Her kan du laste ned standard avtale for Standard avtale for tilknytning og nettleie privatkunde for utskrift

Relaterte artikler