Hva er AMS (nye strømmålere)

1 Hva er smart strøm?

”Smart Strøm” er vår betegnelse på en ny teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen. Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny automatisk strøm- måler, på fagspråket også kalt Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS). Strømmåleren registrerer strømforbruk på timesbasis, og sender informasjon om forbruket ditt til den sentrale mottakeren Elhub, og videre til ditt nettselskap. Dette gir raskere og riktigere innhenting av måleverdier og et bedre grunnlag for fakturaen. Informasjonen gjøres tilgjengelig for deg via internett eller papir som vanlig.

Se forøvrig NVE’s hjemmesider og Forskrift om måling etc. og www.ny.maler.no

Merk at Hallingdal Kraftnett vil gjennomføre målerbytte for alle i Hallingdal innen fristen (1.januar 2019). Dette betyr at det er stor spredning i tid for når den enkelte kunde blir kontaktet om målerbytte. Vi starter målerbytte i overgangen september/oktober 2016 på Golsfjellet, Ustaoset og Haugastøl. Det er selskapet «OneCo» som gjennomfører booking og selve målerbyttet for oss. Du vil bli kontaktet i god tid av «OneCo» for å avtale tid for byttet.


2 Hvorfor smart strøm?

Smart strøm vil gi deg bedre styring med forbruket ditt, samfunnet får bedre forsyningssikkerhet, og på sikt så får vi klimagevinster ved å bruke energi mer effektivt.

3 Hva er Elhub?

Dette er stasjonen hvor data fra måleren din sendes til. Data om ditt strømforbruk videresendes så til strømleverandøren din. Du trenger derfor aldri å lese av måleren igjen. Elhub skal være den sentrale mottakeren for måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Elhub sine hovedfunksjoner er automatisert måleverdiprosessering, måleverdidistribusjon, og prosessering av markedsprosesser som leverandørbytter, flyttinger og rapportering. Noe av hensikten er å få mer presise data og at det skal bli enklere å skifte leverandør.

Du kan også lese mer på: www.elhub.no.


4 Hva er fordelene for meg som kunde?


4.1 Automatisk avlesning

Forbruket til kunden registreres automatisk hver time, og kunde slipper å lese av stømmåleren. Automatisk registrering fjerner muligheten for feilavlesning av måler.

4.2 Kontroll over forbruket ditt

Automatisk registrering av strømforbruket gjør at du kan få løpende oversikt over strømforbruket ditt. Det vil bli lettere å utføre strømsparende tiltak, ved å vite hvor du kan spare strøm og hvor mye du sparer. Informasjonen gjøres tilgjengelig via internett eller på papir. Dette vil gi deg bedre mulighet til å styre forbruket etter hvordan strømprisen varierer. Når strømprisen er høy, kan du for eksempel vente med å lade elbilen, eller du kan senke temperaturen i huset.   

4.3 Nøyaktig strømregning

Din nye måler er tilpasset krav til fakturering av kostnader pr. time for strøm. Det vil si at fakturabeløpet baserer seg på dine faktiske måleverdier.  

4.4 Rask feilsøking

De smarte strømmålerne kan varsle om jordfeil, spenningsfeil og annet.

4.5 Fremtidsrettet

Strømmålerne åpner opp for nye produkter og tilleggstjenester som vil bidra til ytterligere redusering av forbruk i fremtiden. For eksempel tilrettelegger den nye måleren for at du kan mate strøm tilbake til nettet ved bruk av solceller.

Hallingdal Kraftnett AS jobber med et nytt SmartHus system. Dette er et tilbud som vil bli gitt deg som kunde og er helt frivillig og blir ikke på noen måte belastet nettleien, men er noe Hallingdal Kraftnett tilbyr de som ønsker det. En illustrasjon av det «smarte hjemmet» er vist under. Mer informasjon og detaljer vil komme iløpet av 2016/17.

Smarthus prinsipp

Figur 1 - SmartHus prinsipp

5 Hva slags data lagres om mitt forbruk?

Kun ditt totalforbruk pr. time blir lagret i det som kalles «Elhub» - se for øvrig punkt 3.
 

6 Hva må jeg som kunde betale?

Du som kunde skal ikke betale ett engangsbeløp for dette. Kostnadene for målerne vil bli finansiert over lang tid og tatt inn gjennom den vanlige nettleien. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har gjort analyser av økningen i nettleien for en gjennomsnittlig husholdningskunde til å bli ca. 400 kr/år over en tiårs periode. Hallingdal Kraftnett har klart å forhandle ned prisen slik at totale kostnader fordelt på hver kunde blir ca 300 kr/år over 10 år, dvs ca 25kr/mnd. Dette er blant de aller beste avtalene i hele landet.

 

7 Hvor detaljert strømregning får jeg? Kan jeg f.eks se hvor mye ovnen min bruker?

Nei, bare det totale forbruket i huset ditt. Dersom du derimot installerer Smarthusteknologi vil du ha mulighet til å styre hver elektroniske enhet i ditt hjem. Hallingdal Kraftnett jobber med en framtidsrettet smarthus-løsning og vil tilby dette til de som ønsker det. Mer informasjon om dette kommer iløpet av 2016/17 – se for øvrig punkt 4.5.
 

8 Er det et sted jeg kan se strømforbruket mitt?

Fra 2017 vil du kunne logge inn og få se dine data på Elhub dersom du har fått montert din nye måler. Dataene vil enten gjøres tilgjengelig direkte fra Elhub eller via din strømleverandør. 


9 Jeg vil ikke bytte måler fordi jeg ikke synes noe om dette. Kan jeg unngå det?

Innen 1. januar 2019 er det lovpålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny automatisk strømmåler. De som allerede har automatisk avleste målere må også bytte fordi det er ytterligere funksjonalitet i den nye måleren som ikke den gamle har. Se for øvrig Figur 2 i punkt 16.
 

10 Når vil målerbyttet skje?

Etter nærmere avtale vil din gamle strømmåler byttes av montører fra OneCo Elektro AS, som jobber for Hallingdal Kraftnett. Det er «OneCo» som tar kontakt og avtaler direkte med deg som kunde angående tid for målerbytte.

Vi vil sende ut et brev til alle kunder i god tid før målerbytte (ca 1-2 måneder før) for å informere om det forestående målerbyttet. Vi vil dessuten gå ut i media og informere. Detaljert plan for bytte av måler er laget men det kan oppstå endringer som følge av våre klimatiske forhold (som kan gjøre at tilkomst i vinterhalvåret etc blir vanskelig og nødvendiggjør endringer).

I utgangspunktet vil vi starte med utskiftninger på Ustaoset, Haugastøl og på Golsfjellet i september/oktober 2016 og jobbe oss nedover i dalen. Dere vil bli kontaktet av «OneCo» for å avtale tid og tilgang til din måler.


11 Hvordan foregår målerbyttet?

  • Selskapet «OneCo» vil ta kontakt med deg i god tid før målerbyttet og avtale tidspunkt. De tar ibruk SMS, telefon og brev der det ikke er mulig å få kontakt på SMS/telefon.
  • For å få skiftet ut alle målere, må vi inn i sikringsskapet ditt. Vi vil vektlegge god informasjon og godt samarbeid underveis slik at vi unngår bryderi for deg som kunde.
  • For å få byttet måleren, må montøren ha uhindret tilgang til sikringsskapet og det må i utgangspunktet være minst én voksen person (over 18 år) til stede. I de tilfellene hvor måleren er lett tilgjengelig (slik som på en del hytter med målerskap på ytterveggen), trenger ikke eier være tilstede – dette avtales direkte med «OneCo».
  • Ved målerbyttet vil strømmen være avstengt i ca 10 minutter, selve utskiftningen tar normalt ca. 30 minutter.
  • Så snart måleren er på plass, vil forbruket ditt registreres automatisk hver time, og du trenger aldri mer lese av måleren.
 

12 Jeg har gammelt sikringsskap. blir dette en utfordring?

I noen tilfeller kan det hende det blir for liten plass i ditt gamle sikringsskap, men i så fall vil vi gjøre det som er nødvendig.


13 Har montøren noen identifikasjon på seg?

Ja, alle montørene fra OneCo Elektro AS har eget ID-kort.


14 Jeg er el-sensitiv, må jeg bytte måler?

El-sensitive kan søke om fritak, og alle søknader vil bli behandlet individuelt. Husk at legeerklæring må legges ved søknaden som skal sendes ditt nettselskap. (Se også eget brev om stråling/el-sensitivitet som kan sendes ut om ønskelig).
 

15 Vil den nye måleren medføre noen strålefare for meg?

Som ansvarlig nettselskap er vi pliktige til å operere innenfor de lover og forskrifter som offentlige myndigheter har fastsatt. De nye automatiske strømmålerne og tilhørende kommunikasjonsutstyr tilfredsstiller alle offentlige krav og ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier.

Løsningen baserer seg på radioteknologi som vanlig GSM-forbindelse i mobiltelefonnettet og radiokommunikasjon via et såkalt RF MeshNet.

Sammen med helseeksperter har myndighetene satt strålingsgrenser for elektromagnetiske felt som garanterer befolkningens sikkerhet. På ofentlige og private plasser tillates det i frekvensområdet på 900 MHz for mobiltelefonnettet en feltstyrke på høyst 4,5 W/m2. Grensene er dokumentert i Sosial- og helseministerens krav om maksimale verdier ved eksponering for ikke-ioniserende stråling. Beslutningen baserer seg i sin tur på strålingsbeskyttelsesloven fra 1991.

Når data sendes via GSM genererer dette et felt på høyst 0,15 W/m2, som er 3,3 % av den høyeste tillatte effekten. En RF Meshnet-forbindelse med kort rekkevidde genererer derimot et felt på 0,007 W/m2, som kun er 0,2 % av den høyeste tillatte effekten. Våre fjernavleste målere oppfyller derfor bransjens standarder og myndighetenes krav, samt våre egne strenge kvalitetskrav.

Statens Stråleverns vurdering er at strålingen fra smarte strømmålere alltid er kortvarig og svak, og at det ikke vil være forbundet med helserisiko å få denne typen sender installert i boligen. Den svake strålingen fra smartmålerne vil ikke føre til negative helseeffekter.

For mer informasjon om strålefare henviser vi til informasjon hos Statens Strålevern og informasjonsbrev fra Nettalliansen

 

16 Kan det bli gjentatte besøk hos deg?

Det vil i noen sjeldne tilfeller være nødvendig for Hallingdal Kraftnett å foreta flere besøk i forbindelse med målerbyttet.

Hallingdal Kraftnett er opptatt av høy kvalitet på montasjen samt at kundene skal ha en positiv opplevelse av montasjen. Derfor vil vi foreta stikkprøver for å kontrollere at montasjen er tilfredsstillende gjennomført. Kontrollørene vil kunne ringe på kort tid etter et målerbytte for å høre om de kan gjennomføre en kontroll eller de vil avtale en tid for denne kontrollen.

Kontrollørene har ID-kort som bekrefter at de representerer Hallingdal Kraftnett AS.

Dersom vi oppdager at en måler ikke virker slik den skal vil en montør avtale tid med kunden for å kunne rette opp i feilen på måleren.

17 Hva med personvernet?

Dette er noe nettselskapene og myndighetene tar på alvor. NVE og Datatilsynet stiller strenge krav til både tekniske løsninger og personvern. Dette gjøres slik at ikke uvedkommende får tilgang til data fra de nye strømmålerne. Det er strenge krav til kryptering og lagring av data.


18 Hvordan ser den nye måleren ut og hva kan den gjøre?

Vi har valgt en måler produsert og levert av «Aidon». Denne har alle de funksjonene som er påkrevet av myndighetene, nedfelt i lov og forskrift (se for øvrig punkt 1).

Den nye måleren sender en rekke viktige parametere til oss slik at vi kjenner tilstanden på forsyningskvaliteten og forbruket ditt. Informasjonen blir lagret sikkert og deles ikke med andre enn de som trenger forbruksinformasjonen din (nettselskap og kraftleverandør).

Måleren ser slik ut (små variasjoner kan forekomme avhengig av ditt anlegg), og har funksjonalitet som beskrevet i figuren:

Oversikt over måleren og ny funksjonalitet.
 Figur 2 - Oversikt over måleren og ny funksjonalitet 

Dersom du har behov for å skru av/på strømmen kan dette gjøres via strømmåleren. Dette kan du gjøre uten å ta hovedsikringen.

Skru av strømmen:

Trykk mer enn 1 sekund på målerens venstre knapp til du hører et tydelig klikk i måleren. Dersom dioden på måleren begynner å blinke grønt, er strømmen slått av (strømmen sendes ikke videre fra måleren og inn i anlegget, noe som innebærer at ditt anlegg ikke forbruker strøm.)

Skru på strømmen:

Trykk mer enn 1 sekund på målerens venstre knapp til du hører et tydelig klikk i måleren. Når dioden på måleren lyser fast grønt, er strømmen på. Du kan nå bruke anlegget ditt som normalt.
Relaterte artikler