Nettleie

Selve strømnettet transporterer strømmen fra produksjonsstedet og hjem til deg. Nettleie betaler du for å kunne være tilknyttet, samt bruker av nettet. Nettleien skal dekke kostnadene nettselskapet har med drift, vedlikehold, kabler og transformatorstasjoner.

Inkludert i nettleien er også offentlige avgifter, som miljøavgift til Energifondet (Enova) og forbruksavgift til staten. Disse avgiftssatsene vedtas av Stortinget i statsbudsjettet, og nettselskapene har som oppgave å kreve inn disse avgiftene for staten.

Nettselskapene kan ikke selv fritt bestemme størrelsen på nettleien. Denne er regulert etter rammebetingelser gitt av staten ved Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). 

Ny nettleie fra 1.juli 2022

Nå er det bestemt at ny nettleiemodell innføres over hele landet fra 1. juli 2022. Du som kunde vil få større mulighet til å påvirke nettleien din, og bidra til å jevne ut forbruket for å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre. Da sparer vi penger og miljøet, og holder nettleien lavest mulig for deg som kunde. For tips og informasjon om energieffektiviserende tiltak og støtteordninger, kan du blant annet se nettsidene til Enova.

Bakgrunnen for endringen er at vi må utnytte strømnettet smartere, slik at forbrukstoppene blir lavere og vi unngår unødvendige utbygginger for kapasitet i strømnettet som egentlig allerede er der.

Fram mot år 2040 vil strømforbruket i Norge øke med rundt 25% ifølge analyser fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Da er det viktig at vi etablerer gode strømvaner allerede nå for å unngå dyre utbygginger av strømnettet som fører til høyere nettleie.

Strømnettet er et spleiselag som betales av strømkunder gjennom nettleien. Dersom vi klarer å utnytte kapasiteten i strømnettet som allerede er der vil vi kunne holde kostnadene i nettleien lavest mulig.

Den nye nettleiemodellen vil belønne de kundene som er flinke til å jevne ut forbruket sitt utover døgnet og som dermed unngår høye forbrukstopper. Det vil si at jo mindre strøm du bruker på en gang, jo mindre nettleie vil du få.

Smart1

Smartstrombruk

Hallingdal Kraftnett AS må også justere nettleieprisen fra 1. juli grunnet de ekstremt høye strømprisene, som igjen gir oss økte driftskostnader.

Når vi overfører strømmen, forsvinner noe av strømmen på veien. Dette kalles nettap. Det er simpelthen de fysiske lovene som bestemmer dette. Normalt forsvinner rundt 6% av energien som transporteres i strømnettet fra produsent/kraftverk til deg som kunde. Dette kaller vi nettap, og den må vi som nettselskap kjøpe til markedspris (spotpris).

Når strømprisene er så høye som de er nå, gir det betydelig økte kostnader for nettselskapene selv om ikke selve tapet endrer seg. Denne kostnaden må beregnes som andre kostnader til drift og vedlikehold av nettet, og påvirker derfor også nettleien.

Nettleie fra og med 1.7.2022 kan du finne her.

Ytterligere informasjon

Den nye måten å beregne nettleien på er lik for alle kunder (fritid, husholding, næring) som har et totalforbruk på mindre enn 100 000 kWh/år.

For beregning av det såkalte kapasitetsleddet (hvor stor effekt du bruker) er det laget en trappetrinnmodell (se linken til pdf filen over). Gjennomsnittet av de tre timene med høyest forbruk, på tre ulike dager i forrige måned, vil avgjøre hva slags trinn du havner i.

Fordelingen av kunder (historiske tall) er til informasjon gitt under:

  • 4 prosent av Hallingdal Kraftnett sine kunder vil aldri være over trinn 0 – 2 kW.
  • 18 prosent av kundene er aldri over 2 – 5 kW.
  • 66 prosent av kundene er aldri over 5 – 10 kW
  • 90 prosent av kundene er aldri over 10 – 15 kW
  • 97 prosent av kundene er aldri over 15 – 20 kW
  • 99 prosent av kundene er aldri over 20 – 25 kW.

Mange kunder vil være på et lavere trinn om sommeren enn om vinteren.

I tillegg til innføringen av "trappetrinnsmodellen" på effekt, blir det 6,25 øre/kWh (inkl.mva) billigere å bruke energi om natten (kl 22:00 til 06:00). Se prislisten i linken over.

Last ned og bruk vår "app" som gir deg oversikt over ditt forbruk, informasjon om status i nettet mm. Eksempler fra appen under.

Relaterte artikler